BEDRIJFSRECHERCHE (vergunning in aanvraag)

KLACHT- en INTEGRITEITSONDERZOEK

VERTROUWENSPERSOON (gecertificeerd door LVV)Externe vertrouwenspersoon

Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon kan bijdragen aan het laagdrempelig bespreekbaar maken van ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen, en draagt dan ook bij aan de verplichtingen die op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet Huis voor Klokkenluiders op u als werkgever rusten.

Freek Walther voert deze werkzaamheden vrijwel altijd uit vanuit het bureau ' De Vertrouwenspersoon ', waarvan hij mede-eigenaar en directielid is. U kunt contact opnemen met 'De Vertrouwenspersoon', maar uiteraard ook rechtstreeks via het contactformulier op deze site.

Bedrijfsrecherche, klacht- en integriteitsonderzoek

In ernstige gevallen, en wanneer informele oplossingsrichtingen als mediation niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, is een formeel klacht- of meldingsonderzoek soms onvermijdelijk. Voorafgaand daaraan is het evenwel noodzakelijk de vraag te beantwoorden of lichtere middelen ook tot een oplossing zouden kunnen leiden ('subsidiariteit') en, vervolgens, de vraag op welke wijze het onderzoek op de lichtste en voor betrokkenen minst ingrijpende wijze kan worden ingericht ('proportionaliteit'). Twee andere vragen van wezenlijk belang, zijn of u als opdrachtgever een 'gerechtvaardigd belang' bij het onderzoek heeft en wat de (vooraf duidelijk te omschrijven) doelstelling van het onderzoek is. De eerste vraag is vaak eenvoudig te beantwoorden, maar de tweede kan een onvermoed juridisch risico opleveren. Als deze (vier) vragen niet zorgvuldig worden geadresseerd bestaat het risico dat op onrechtmatige wijze persoonsgegevens, waaronder ook 'bijzondere', worden verwerkt. Dat is niet alleen potentieel schadelijk, maar ook verboden op grond van de AVG en de Privacygedragscode waaraan particulier onderzoekers zich dienen te conformeren.

Dit vraagt om bijzondere deskundigheid, waaruit het relatief nieuwe inzicht volgt dat het uitvoeren van klacht- en integriteitsonderzoeken binnen organisaties in veel gevallen als bijzondere vorm van bedrijfsrecherche moeten worden beschouwd.

Freek Walther heeft ongeveer 20 jaar ervaring als klachtonderzoeker dan wel lid van klachtencommissies, momenteel onder meer bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Op grond van die ervaring kan hij u deskundig adviseren ten aanzien van de vraag wanneer een formeel onderzoek wel, en wanneer (beslist) niet zou moeten worden ingezet.

Deze werkzaamheden voert Freek Walther momenteel uit vanuit het bureau De Vertrouwenspersoon . Hij is daarnaast mede-oprichter van bureau Intagros, een particulier onderzoeksbureau dat actief zal zijn op de terreinen ongewenste omgangsvormen en integriteit. Dit bureau zal actief worden zodra de vereiste vergunningen en toestemmingen, onder meer door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, zijn afgegeven.Freek Walther